Drodzy uczniowie. Zbliża się termin (do 23.06) składania wniosków do Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający następujące kryteria:

  • średnia  ocen osiągnięta na koniec  roku  szkolnego 2022/2023 – minimum 5,00;
  • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 2000,00 zł netto na członka  rodziny ucznia; dochód z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od stycznia do maja);
  • dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej, potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami lub oświadczeniem;
  • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub prawny opiekun, szkoła do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał, pełnoletni uczeń.

    Wniosek, wraz z upoważnieniem do przelewu na konto i dokumentami potwierdzającymi dochód  składamy w sekretariacie szkoły, do dnia 23 czerwca 2023 roku (piątek).

Potrzebne dokumenty: