I LO w Kaliszu

Laury Asnykowskie

Regulamin przyznawania przez Kapitułę I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu odznaczeń „Laury Asnykowskie”.

Odznaka „Laur Asnykowski” jest wyróżnieniem trójstopniowym; brązowa, srebrna, złota i nadawana jest wyróżniającym się uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wyżej wymienione odznaki przyznaje specjalna komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Komisja powoływana jest na okres 1 roku szkolnego.

Kapituła może przyznać odznakę na wniosek Dyrektora I LO, wychowawców klas, Samorządu Uczniowskiego bądź z własnej inicjatywy.

Ustala się następujące warunki przyznawania odznak:

1. Brązową odznakę otrzymują uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy drugiej i uzyskali średnią arytmetyczną ocen rocznych na świadectwie szkolnym z przedmiotów i zajęć obowiązkowych nie mniej niż 5,2 (według skali ocen sześciopunktowej) oraz uzyskali z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą.

2. Srebrną odznakę otrzymują uczniowie, którzy otrzymali promocję do klasy trzeciej i uzyskali średnią ocen 5,0 oraz uzyskali z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą. Warunkiem uzyskania odznaki srebrnej jest posiadanie już odznaki brązowej.
Jeżeli uczeń w poprzednim roku szkolnym nie otrzymał odznaki brązowej, to otrzymuje ją aktualnie w miejsce, odznaki srebrnej gdyż zachowuje się stopniowe nadawanie odznaki, w kolejności: brązowa, srebrna, złota.

3. Złota odznakę otrzymują uczniowie, którzy otrzymali świadectwo ukończenia szkoły i uzyskali średnią ocen rocznych 5,0 oraz uzyskali z zachowania ocenę wzorową lub bardzo dobrą.
Warunkiem uzyskania odznaki złotej jest posiadanie już odznaki srebrnej.

4. Kapituła może przyznać w drodze wyjątku odznakę „ Laur Asnykowski” uczniowi za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe na szczeblu centralnym.
Odznaki wręczane będą w chwili zakończenia zajęć edukacyjnych dla klas trzecich.

5. Uczniowie spełniający warunki regulaminowe do otrzymania odznaki „ Laur Asnykowski” otrzymują odznaki począwszy od klasy pierwszej.

Ustalenia wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.

I LO w Kaliszu

Zobacz historię
naszej szkoły