I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka informuje uczniów, iż w nowym roku szkolnym będzie realizowane ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza w oparciu o uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza. (Dz. Urz. Woj. Wielk.2017.305 t.j. z dnia 2017.01.09)

Wnioski na szkolne stypendium tzw. socjalne wnioskodawcy składają w szkole w terminie do 15.09.2022 r. (dotyczy to również uczniów ukraińskich, będących już na terenie Kalisza). Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Wniosek można pobrać w tym miejscu:

Przypominany o konieczności zbierania faktur na potwierdzenie wydatków.