I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu informuje, iż w nowym roku szkolnym będzie realizowane ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza, w oparciu o uchwałę Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium nie uległ zmianie i wynosi 600 zł.

Wnioski o szkolne stypendium tzw. ”socjalne” wnioskodawcy składają w szkołach, w terminie do 15 września 2023 r. (dotyczy to również uczniów ukraińskich). Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do tejże czynności.

Przypominamy o konieczności zbierania faktur / rachunków imiennych na potwierdzenie wydatków.