Wniosek, wraz z upoważnieniem do przelewu na konto i dokumentami potwierdzającymi dochód,  składamy do sekretariatu szkoły do dnia 30 czerwca 2022 roku (czwartek). Wniosek prosimy wydrukować dwustronnie. Warunki składania wniosku:

  • średnia  ocen osiągnięta na koniec  roku  szkolnego 2021/2022: 5,00 (tegorocznych maturzystów obowiązuje średnia roczna ocen, a nie średnia ze świadectwa końcowego!),
  • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 2000,00 zł netto na członka  rodziny ucznia; Dochód z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (od stycznia do maja)

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich punktów. Szczególnie ważne jest uzasadnienie wniosku, gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Obecnie należy je przedstawić w punktach! Prosimy podać daty!!

Uwaga! Wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub prawny opiekun, uczeń pełnoletni sam jest wnioskodawcą. Uczeń klasy pierwszej liceum składa wniosek w byłej szkole podstawowej. Razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto.

Materiały do pobrania: