Stypendium Jana Pawła II - WAŻNE!

Aktualności » Stypendium Jana Pawła II - WAŻNE!

Kryteria:

1. średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek: uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5.00,

2. próg dochodowy - rozumie się przez to dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia (wnioski złożone do 26.01.2021) i do 2000,00 zł netto (wnioski złożone po 27.01.2021),

3. dodatkowe osiągnięcia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub dokumentami.

Wnioskodawcą w przypadku osób niepełnoletnich jest rodzic lub prawny opiekun. Do wniosku dołączamy upoważnienie do przelewu na konto. Pełną dokumentację należy złożyć w sekretariacie szkoły do 12.02.2020 z zachowaniem procedur reżimu sanitarnego.