Struktura egzaminu maturalnego 2021 r.

Informacje dla maturzystów » Struktura egzaminu maturalnego 2021 r.

  • Osoby przystępujące po raz pierwszy do egzaminu maturalnego, począwszy od roku 2012 zdają obowiązkowo następujące egzaminy:

OBOWIĄZKOWE

Przedmioty maturalne

Struktura i forma egzaminu

Część wewnętrzna ustna

Część zewnętrzna pisemna

Język polski

bez określania poziomu

poziom podstawowy

Język obcy nowożytny

bez określania poziomu

poziom podstawowy

Matematyka

-

poziom podstawowy

Język mniejszości narodowej*
dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej

bez określania poziomu

poziom podstawowy

*  przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

Absolwenci mogą przystąpić do następujących egzaminów dodatkowych:

DODATKOWE

Przedmioty maturalne

Struktura i forma egzaminu

Część wewnętrzna ustna

Część zewnętrzna pisemna

Język polski

-

poziom rozszerzony

Matematyka

-

poziom rozszerzony

Język obcy nowożytny
– ten sam, który był zdawany jako obowiązkowy

-/dwujęzyczny***

poziom rozszerzony
lub dwujęzyczny***

Język mniejszości narodowej

bez określania poziomu

poziom podstawowy
lub rozszerzony**

Język obcy nowożytny
– inny niż zdawany jako obowiązkowy

bez określania poziomu
lub dwujęzyczny***

poziom podstawowy
lub rozszerzony
lub dwujęzyczny***

Język mniejszości etnicznej

bez określania poziomu

poziom podstawowy lub rozszerzony

Język regionalny
– język kaszubski

bez określania poziomu

poziom podstawowy lub rozszerzony

Biologia

Część zewnętrzna pisemna
poziom rozszerzony

Chemia

Filozofia

Fizyka i astronomia

Geografia

Historia

Historia muzyki

Historia sztuki

Informatyka

Języki łaciński i kultura antyczna

Matematyka

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o tańcu

** poziom rozszerzony dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, dla pozostałych poziom podstawowy lub rozszerzony do wyboru
*** poziom dwujęzyczny mogą wybrać tylko absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych

Uwagi:

1. Egzamin dodatkowy z języka obcego nowożytnego innego niż obowiązkowy oraz z języka mniejszości narodowej, etnicznej, języka regionalnego, można zdawać w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu częściach

2. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej mogą zdawać przedmioty maturalne w języku danej mniejszości narodowej.

3. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia mogą rozwiązywać dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w języku obcym będącym drugim językiem nauczania.

Wynik egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie ma wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale jest umieszczany na świadectwie dojrzałości.

Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia do egzaminu:

  • wstępną – w terminie do 30 września,
  • ostateczną – w terminie do 7 lutego.

W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracja ostateczną.

Informacje zaczerpnięte zostały ze strony: www.oke.poznan.pl