DSD

W I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka –jedynym kaliskim liceum -  uczniowie mogą przygotować się i przystąpić do egzaminu DSD - Deutsches Sprachdiplom. Jest to dyplom z języka niemieckiego wydawany przez KMK- Stałą Konferencję Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec.

Posiadanie dyplomu potwierdza umiejętności językowe na poziomie B2/C1 – wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (Internationale Referenzrahmen). Dyplom umożliwia absolwentom klasy DSD studiowanie na każdej uczelni w Niemczech bez zdawania dodatkowych egzaminów językowych, oraz zwiększa ich szanse na rynku pracy.

Przygotowanie trwa 3 lata w bardzo wysokim wymiarze godzin lekcyjnych. Uczniowie przygotowywani są przez wykwalifikowanych nauczycieli języka niemieckiego oraz konsultowani podczas egzaminów pilotażowych (Pilotenprüfung) przez panią Dorotheę Burdzik, polskiego koordynatora Centrali Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich kompetencji językowych biorąc m.in. udział w wymianach ze szkołą partnerską w Niemczech: Gymnasium Hammonense w Hamm, z którą Asnyk współpracuje od 1993 roku, oraz biorąc udział w wielu projektach i konkursach. 
Wszystkie wymiany wspierane są finansowo przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży z Warszawy. 

Najlepsi absolwenci klasy DSD otrzymują również prestiżową nagrodę Burmistrza Miasta Hamm.

Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki z języka niemieckiego mają możliwość skorzystania ze stypendiów fundowanych przez Pädagogischer Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) w Bonn.