229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Aktualności » 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku przypada 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Została ona uchwalona w 1791 roku i przyjmuje się, że była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Powstała w efekcie obrad Sejmu Czteroletniego w celu uzdrowienia osłabionej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była niezwykle postępowa, gdyż między innymi zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znosiła liberum veto, ograniczając w ten sposób demokrację szlachecką, wprowadzała częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz brała w obronę chłopów pańszczyźnianych. Mimo że była niezwykle nowoczesna jak na czasy, w których powstała, nie obowiązywała zbyt długo, budziła bowiem sprzeciw znacznej części szlachty, która utraciła swe wpływy. Formalnie przestała być obowiązującym aktem prawnym 23 listopada 1793 roku, ale w praktyce straciła znaczenie w chwili przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej w 1792 roku.

Choć nie przyniosła spodziewanych przez ustawodawcę efektów, dla nas, Polaków jest niezwykle ważna, gdyż przez długie lata niewoli pozwalała podtrzymywać dążenia niepodległościowe oraz utrwalać marzenia o sprawiedliwym społeczeństwie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku ustanowiono święto narodowe w dniu jej uchwalenia. Po wojnie komunistyczne władze zdelegalizowały je i dopiero w 1990 roku ówczesny Sejm święto przywrócił. Na skutek tej decyzji dziś obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja i choć pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie uroczystej akademii, nie zapominamy o uroczystym charakterze rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej.