Struktura egzaminu maturalnego z języka polskiego i mniejszości narodowej

Informacje dla maturzystów » Struktura egzaminu maturalnego z języka polskiego i mniejszości narodowej

 

EGZAMIN USTNY (jeden poziom)

 

Egzamin oceniany jest w całym kraju według jednakowych kryteriów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli zdający otrzymał 30 % punktów możliwych do uzyskania.

OCENIE PODLEGA

 PREZENTACJA

 • sposób realizacji tematu,
 • kompozycja wypowiedzi.

 ROZMOWA na temat

 • problemów związanych z prezentowanym zagadnieniem,
 • bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu.

 JĘZYK

 • podlega ocenie podczas całego egzaminu (prezentacja i rozmowa).

 

PUNKTACJA EGZAMINU USTNEGO

 Kryteria oceniania

 Prezentacja

 Rozmowa

Język 

 Sposób realizacji tematu

Kompozycja wypowiedzi

 0,1,2,3

 0,1,2

 0,2,5,7

 0,2,4,6,8

 maksymalnie 5 pkt
(25%)

 maksymalnie 7 pkt
(35%)

  maksymalnie 8 pkt
(40%)

  maksymalnie 20 pkt

 

ZDAJĄCY WYBIERA TEMAT ZE SZKOLNEJ LISTY TEMATÓW UPORZĄDKOWANEJ NASTĘPUJĄCO:

 • LITERATURA
 • ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI
 • JĘZYK

PRZED EGZAMINEM ZDAJĄCY DOSTARCZA

 • bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu wraz z informacją o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć podczas prezentacji (nie później niż na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej  egzaminu maturalnego).

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU SPRAWDZA UMIEJĘTNOŚĆ:

 • sprawnego i poprawnego mówienia,
 • analizy i interpretacji dzieł literackich, innych tekstów kultury, analizy materiału językowego, 
 • selekcji materiału, budowania spójnej i logicznej wypowiedzi, 
 • samokształcenia.

EGZAMIN PISEMNY (poziom podstawowy)

 

CZĘŚĆ I - TEST NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
MAKSYMALNIE 20 PKT:

 • liczba zadań: od 12-16,
 • tekst nieliteracki ( publicystyczny lub popularnonaukowy),
 • zadania wymagają:
  - rozumienia słów, zdań, głównej myśli tekstu,
  - rozumienia struktury tekstu, zależności między jego częściami,
  - dostrzegania intencji nadawcy i językowych środków oddziaływania na odbiorcę,
 • w większości poleceń wskazany jest odnośny akapit w tekście.

Porównanie części II arkusza na poziomie podstawowym i arkusza na poziomie rozszerzonym.

WYPRACOWANIE
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
MAKSYMALNIE 50 PKT

 WYPRACOWANIE
NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
MAKSYMALNIE 40 PKT

Zdający wybiera do realizacji jeden z dwóch tematów

Polecenia mogą zawierać sugestie dotyczące:

 • zanalizowania,
 • zinterpretowania,
 • porównania,
 • skomentowania,
 • napisania opinii o problemie zawartym w tekście oraz jej uzasadnienia,
 • scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla epoki,

Jak na podstawowym, a ponadto

 •  interpretowania tekstu we wskazanym kontekście,
 • przeanalizowania języka tekstu,
 • polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście,
 • wyrażenia opinii na temat  tekstów kultury wraz z jej uzasadnieniem,
 • temat pracy pisemnej dotyczy jednego lub więcej utworów literackich albo fragmentu/fragmentów utworów z podstawy programowej;
 • tematy sprawdzają umiejętność odczytania dzieł literackich głównie na poziomie idei.
 • wypracowanie może sprawdzać umiejętność pisania własnego tekstu w związku z podanym tekstem (tekstami) literackim lub fragmentami tekstów nieujętymi w podstawie programowej,
 • tematy wymagają interpretacji tekstu (tekstów) literackiego zarówno na poziomie idei jak i organizacji artystycznej tekstu.

UWAGI:

1.     W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów oceniane będzie tylko rozwinięcie tematu, natomiast nie będą oceniane: styl, kompozycja, język pracy i zapis.

2.     Na 0 punktów oceniane są wypracowania napisane na temat inny niż zamieszczony w arkuszu oraz wypracowania zawierające kardynalne błędy rzeczowe.

3.     Podczas egzaminu istnieje możliwość korzystania ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

 

 

Informacje zaczerpnięte zostały ze strony: www.oke.poznan.pl