Cyfrowa szkoła

Aktualności » Archiwum » 2014/2015 » Cyfrowa szkoła

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)

Program obejmuje cztery obszaty:

  • e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK
  • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników
  • e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury,w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych
  • e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Celem programu jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Realizację tego programu przewiduje się na lata 2013-2016.

Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

Nasza szkoła I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka realizuje różne programy i projekty, których zadaniem jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK.

  • e-szkoła Wielkopolska - Twórczy Uczeń – Twórczy Nauczyciel (marzec 2008 – październik 2009) 

Program realizowany był przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt Twórczy Uczeń opierał się na formie konkursowej. W szkole zostało powołanych 5 uczniowskich zespołów, które pod opieką odpowiednio przygotowanych nauczycieli, realizowali różnorodne zadania. Wpłynęło to na rozwój pozalekcyjnej aktywności młodzieży i zainteresowanie jej cyfrowymi formami edukacji. Szkoła została wyposażone w zestaw komputerowy pomocny w realizacji programu. Kształcenie zostało poszerzane o elementy e-learningu, czyli techniki wykorzystującej media elektroniczne, a szkoła wykorzystywała platformę edukacyjną, jako nowy środek komunikacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Projekt Twórczy Nauczyciel zakładał kształcenie nauczycieli w stosowaniu cyfrowych platform edukacyjnych w ramach lekcji. Nauczyciel - lider odpowiedzialny był  za przeszkolenie grupy 12 innych nauczycieli szkoły. Wprowadzenie do szkolnej praktyki platformy edukacyjnej umożliwiło nauczycielom przekaz treści poprzez wykorzystanie platformy edukacyjnej oraz poświęcenie więcej czasu na bezpośrednią pracę z uczniami, rozwijanie ich postaw twórczych, umiejętności formułowania, prezentowania i obrony własnego stanowiska. Platforma edukacyjna urozmaicała zajęcia i była narzędziem aktywizacji uczniów.

  • eTutor (październik – grudzień 2011) 

Do pilotażowej realizacji programu zostały wytypowane dwie grupy językowe pod opieką nauczycieli języka angielskiego.
Kurs pilotażowy został zaprojektowany specjalnie na potrzeby Internetu i umożliwił ćwiczenie wszystkich kompetencji językowych,
w tym czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięcia w dziedzinie e-learningu.

  • eSzkoła - Moja Wielkopolska (2011-2013)

"eSzkoła - Moja Wielkopolska" to innowacyjny projekt edukacyjny prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.
Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli ze 105 szkół gimnazjalnych i liceów wytypowanych z każdego powiatu Wielkopolski. Głównym celem projektu jest wdrożenie w ciągu 2 lat w szkołach województwa wielkopolskiego nauki metodą projektową
i korzystania na lekcjach z nowoczesnego sprzętu, m.in. tabletów, tablic interaktywnych i komputerów. W ramach projektu powstanie także Wielkopolski Grid Edukacyjny - centrum wymiany doświadczeń oraz wiedzy między uczniami i nauczycielami. Projekt obejmuje również konkurs na najlepszy projekt matematyczno-przyrodniczy wykonany przez uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych.
W szkole funkcjonują 3 grupy uczniowskie realizujące projekty edukacyjne pod opieką odpowiednio przeszkolonych nauczycieli. Konsekwencją wdrożenia w życie projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska" ma być m.in. zmiana sposobu nauczania w szkole
z promującego posłuszeństwo i naśladownictwo na kształtujący oryginalność i samodzielność wśród uczniów.

  • matematyka-reaktywacja

od roku szkolnego 2010/2011 chętni uczniowie Asnyka biorą udział w projekcie „Opracowanie i wdrożenie kursu wyrównawczego
z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” realizowanym
pod hasłem „Matematyka Reaktywacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonym przez Politechnikę Wrocławską. Ideą projektu jest zastosowanie narzędzi informatycznych do wspomagania uczenia się matematyki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczący w projekcie uczniowie mają do dyspozycji nieograniczony dostęp do ogromnej liczby dynamicznych interaktywnych ćwiczeń i testów z całego zakresu matematyki objętej programem nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych - zarówno na poziomie podstawowym, jak rozszerzonym. Materiały wykładowe i ćwiczenia przeplatają się ze sobą w przemyślany sposób, tak aby poznając nowe zagadnienie lub metodę uczeń mógł natychmiast przystąpić do "samodzielnej gry na instrumencie"
(http://www.matematyka-reaktywacja.pl).

Organizatorzy projektu wyłonili spośród wszystkich uczniów biorących udział  w projekcie "Złotą dwusetkę uczniów" , którzy uzyskali najlepsze wyniki z dotychczas zrealizowanych e-sprawdzianów, ze szkół, które przystąpiły do projektu w pierwszej turze rekrutacji.

  • As Kompetencji od X 2009 r. Do VIII 2012 r

Celem projektu „AS KOMPETENCJI” jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno – fizycznych lub kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w oparciu  o metodę projektu z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań przygotowanych na potrzeby projektu - portal projektu zawierający multimedialne materiały edukacyjne, pozwalający na prowadzenie kronik Uczniowskich Grup Projektowych
i Naukowych Kół Projektowych, fora i grupy dyskusyjne. W naszej szkole w ramach projektu powstały dwie grupy o kompetencji matematyczno-fizycznej. Efektem realizowanych przez grupę w każdym semestrze zajęć pozalekcyjnych jest prezentacja wykonanego projektu o tematyce określonej w Portalowym Zasobie Kompetencji. Ponadto każda grupa w trakcie roku szkolnego współpracuje zdalnie z partnerską grupą z innej szkoły tworząc międzyszkolny projekt. Po zakończeniu projektu zestaw do doświadczeń zostanie przekazany nieodpłatnie szkole.

  • Wybieram e-Fizykę   od III. 2011r. do IV. 2013

Projekt ten jest adresowany do uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy będą zdawać maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym w 2013 r. W projekcie bierze udział 100 grup z całej Polski. Wybieram e-Fizykę to nowatorski w skali kraju projekt blended learningowy, łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego. Podczas spotkań z uczniami pod nadzorem opiekuna
są przeprowadzane doświadczenia fizyczne, zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez ekspertów merytorycznych. Komplety zestawów doświadczalnych pozwalają na pracę w trzyosobowych zespołach uczniów. Część realizowanych spotkań jest prowadzona przez pracowników naukowych najlepszych wyższych uczelni technicznych  w Polsce.