2016

Rekrutacja » 2016

 • Informacje ogólne

  Szczegółowe informacje dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu

  http://ko.poznan.pl/?page=rekrutacje_informator (załącznik 2)

   

 • Terminy

   

  Lp.

   

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 23 maja 2016 r.
  do 10 czerwca 2016 r.

  do godziny 15:30

  (rejestracja w systemie aktywna od 06.05.2016)

   

  2.

  Ewentualna zmiana preferencji, wprowadzanie wniosków przez kandydata, potwierdzanie wniosków przez szkołę

  od 11 czerwca 2016 r.

  do 16 czerwca 2016 r.

  3.

  Wprowadzanie wyników przez kandydatów, dostarczanie kopii (lub oryginałów) świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły I wyboru

  od 24 czerwca 2016 r.

  do 28 czerwca 2016 r.

  do 15:30

   

  4.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

  do 1 lipca 2016 r.

  5.

  Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  8 lipca 2016 r. godz. 9:00

  6.

  Dostarczanie oryginałów dokumentów przez rodzica kandydata (oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego)

  do 25 lipca 2016 r. do godz. 15:30

  7.

  Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list przyjętych

  26 lipca 2016 r. godz. 10:00

  8.

  Prowadzenie rekrutacji uzupełniającej
  w przypadku wolnych miejsc

  27.07 – 02.08.2016 r.

 • Kryteria

   Skrócone zasady przyznawania punktów

  Kandydaci mogą uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maks. 200 pkt.

  1)      Wyniki egzaminu gimnazjalnego – wyniki % z poszczególnych części egzaminu mnożone są przez 0,2 (z języka obcego tylko na poziomie podstawowym )

  2)      Oceny z języka polskiego i trzech przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły:
  6 – 20 pkt, 5 – 16 pkt, 4 – 12 pkt, 3 – 8 pkt, 2 – 2 pkt.

   

  Punktowane kryterium

  max ilość punktów

  Egzamin gimnazjalny

  język polski

  20

  historia i wiedza o społeczeństwie

  20

  matematyka

  20

  przyrodnicze

  20

  język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

  20

  Świadectwo ukończenia gimnazjum

  ocena z języka polskiego

  20

  ocena z matematyki

  20

  ocena z wskazanego przedmiotu

  20

  ocena z wskazanego przedmiotu

  20

  świadectwo z wyróżnieniem

  5

  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjalnym 

  13

  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

  2

   

  Razem

  200

   

   

 • Oddziały